12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

realitna-kancelaria-roka-archeus-reality-narks.png

13-rokov-na-slovensku-archeus.png

archeus-banner-spravny-cas-na-predaj-3.png

archeus-banner-kariera-realitny-makler-kresleny-banner.png

3d-prehliadky-banner-predavajuci.png

archeus-banner-najistejsia-hypoteka.png

archeus-banner-tiper.png

archeus-banner-exkluzivny-ucet.png

Daň z nehnuteľnosti 2018 - čo potrebujete vedieť

dan z nehnutelnosti 2018.jpg

22.01.2018 09:35 - Čítané 855x

31. január je tradične zakrúžkovaný v kalendári každého, kto minulý rok kupoval alebo predával nehnuteľnosť. Ak vás tento rok čaká priznanie k dani, tieto informácie sa vám budú hodiť.

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti je typom miestnej dane platnej pre občanov SR. Upravuje ju zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prijatý v roku 2014.

Táto daň sa týka právnických aj fyzických osôb a zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytových a nebytových priestorov v bytových domoch (ďalej ako daň z bytov).

 

Koho sa daň z nehnuteľnosti týka?

Daň zo stavieb:

 1. Túto daň platíte, ak ste vlastníkom stavby, správcom stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC.
 2. Ak ste nájomcom v stavbe spravovanej Slovenským pozemkovým fondom alebo ak ste spoluvlastníkom stavby – výška dane sa určuje podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.
 3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa vyššie uvedeného, daň platí skutočný užívateľ stavby.

Predmetom dane sú stavby na bývanie, rekreáciu, drobné stavby, garáže, priemyselné, poľnohospodárske či komerčné stavby. Do tejto dane nepatria byty a nebytové priestory – sú predmetom dane z bytov.

Daň z bytov:

 1. Daňovníkom je vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.
 2. Správca bytu či nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce či VÚC.
 3. Ak sú byty a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, výška dane sa určuje podľa výšky vlastníckeho podielu.

Daň z pozemkov:

 1. Daň z nehnuteľnosti sa týka vlastníkov pozemkov, správcov pozemkov v osobnom vlastníctve, vo vlastníctve štátu, VÚC alebo správcov pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností.
 2. Daňovníkom je tiež fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav.
 3. Daňovníkom je aj nájomca pozemkov, ktorý bude pozemky užívať alebo ich užíva najmenej 5 rokov, zároveň musí byť nájomca zapísaný v katastri. Ďalej ak nájomca užíva pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene b).
 4. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
 5. Ak nemožno určiť daňovníka podľa vyššie uvedeného, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

V prípade spoluvlastníckych podielov priznanie podáva jeden z vlastníkov na základe dohody. V prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti manželov priznanie podáva jeden z nich.

 

Aké nehnuteľnosti majú daň zníženú alebo sú od dane oslobodené?

Oslobodené od dane sú na SR pre pozemky v cirkevnom vlastníctve, pozemky vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane. Ďalej pozemky vo vlastníctve vzdelávacích či zdravotníckych inštitúcií alebo pozemky užívané fyzickými osobami s výsadami a imunitou podľa medzinárodného práva a zároveň nie sú občanmi SR.

Zvýhodnené dane platia pre pozemky právnických osôb nezapísané za účelom podnikania, pozemky verejných priestranstiev, pozemky vlastnené osobami v hmotnej núdzi alebo pozemky v chránených oblastiach.

Kompletný zoznam upravujúci predmet dane z nehnuteľnosti, základ, sadzbu dane a jej výpočet nájdete v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Kedy vzniká daňovníkovi daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, nájomcom alebo iným užívateľom nehnuteľnosti. Zaniká 31. decembra roku, v ktorom vlastníctvo, nájom či užívanie zanikne.

Tzn. ak ste v roku 2017 kúpili byt, daňová povinnosť vám vzniká 1. 1. 2018. Ak ste naopak byt v roku 2017 predali, daňová povinnosť sa vám končí 31. 12. 2017.

Kedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie sa týka daňovníka, ktorý sa v minulom roku stal

 • vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľnosti
 • predal nehnuteľnosť
 • nadobudol ju dedičským konaním alebo dražbou

! Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Je potrebné priznanie podať najneskôr do 31. januára 2018 - len v prípade, ak ste ešte priznanie k dani z nehnuteľností nepodávali. Priznanie sa podáva na úrade v obci, v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a Košiciach môžu správu daní vykonávať mestské časti.

Ak nedôjde k žiadnym zmenám vo vašom nehnuteľnom majetku, v ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

 

Čo je zmena v daňovej povinnosti a kedy sa podáva?

Ak k existujúcej nehnuteľnosti kúpite ďalšiu alebo sa na vašej nehnuteľnosti niečo zmení (výmera pozemku, účel využitia stavby či pozemku atď.), je potrebné podať tzv. čiastkové daňové priznanie. Podáva sa aj v prípade, ak daňovníkovi zanikla daňová povinnosť (napr. nehnuteľnosť predal)

 

Kedy sa platí daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti sa platí každý rok na základe rozhodnutia správcu dane, teda obce. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje na základe posledného podaného daňového priznania a je potrebné ju splatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Čo ak zabudnem podať daňové priznanie?

Ak nepodáte priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne a ani po výzve, môže vám obec udeliť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane. Najviac do 3000€. Minimálna vyrubená daň je 5€.

 

Kde nájsť daňové tlačivo?

Prázdne tlačivo daňového priznania získate na úrade vášho mesta/obci alebo si ho môžete stiahnuť z internetu.  K vyplnenému tlačivu sa prikladajú dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (list vlastníctva, ale napr. aj kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve či stavebné povolenie). V tomto priznaní sa nepočíta výška dane, ale udávajú informácie o nehnuteľnosti. Výšku dane vám vyráta obec.

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.