12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

S nami budete vždy chránený!

 

Spolupracujte s nami a budete dvojnásobne chránený:

  1. Garančným fondom NARKS
  2. Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska

 

Štatút Garančného fondu Národnej asociácie realitných kancelárií  Slovenska

m-garancny-fond-ap.jpg

​PREAMBULA
 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (ďalej iba „NARKS“ alebo „asociácia“), ako záujmové nezávislé združenie fyzických a právnických osôb podnikajúcich v oblasti nehnuteľností a obchodovania s nimi, za účelom:

I.     zvyšovania profesijnej úrovne svojich členov a kvality služieb poskytovaných svojimi členmi,

II.    dodržiavania právnych noriem svojimi členmi, profesijnej etiky a morálky, a

III.   zvyšovania ochrany a presadzovania práv a právom chránených záujmov klientov svojich členov, rozhodla o prijatí Štatútu Garančného fondu NARKS v nasledovnom znení:

Čl. 1

1.    Garančný fond NARKS bol zriadený na základe uznesenia XX. Konferencie NARKS, ktorým bol schválený tento Štatút Garančného fondu NARKS.

2.    Peňažné prostriedky Garančného fondu NARKS sú vedené na osobitnom bankovom účte,  oddelene od prostriedkov na bežnom účte NARKS. Disponovať Garančným fondom NARKS môže prezident NARKS a predseda dozornej rady NARKS, a to iba spoločne. Pre prípad neprítomnosti prezidenta NARKS koná namiesto prezidenta NARKS v rámci dispozícií s Garančným fondom NARKS viceprezident NARKS a pre prípad neprítomnosti predsedu dozornej rady NARKS koná namiesto predsedu dozornej rady NARKS v rámci dispozícií s Garančným fondom NARKS člen dozornej rady NARKS, ktorého určí dozorná rada na zastupovanie v Garančnom fonde NARKS.

3.    Garančný fond NARKS je pri svojom zriadení vytvorený z finančných rezerv NARKS, a to vo výške 50.000 €.

4.    Garančný fond NARKS sa zvyšuje každý rok o 10% z členských príspevkov riadnych členov NARKS uhradených v danom kalendárnom roku. Maximálna výška Garančného fondu NARKS je 100.000 €. Do Garančného fondu NARKS môžu účelovo prispieť aj sponzori, a to spôsobom nenávratného finančného príspevku.

5.    Predsedníctvo NARKS podá návrh na mimoriadny príspevok členov NARKS do Garančného fondu NARKS Konferencii NARKS v prípade, ak jeho disponibilný zostatok klesne pod sumu 40.000 €.

6.    Garančný fond NARKS môže zrušiť len Konferencia NARKS. Finančné prostriedky Garančného fondu NARKS ku dňu zrušenia sa pripíšu na bežný účet NARKS.

 

Čl.2

1.    Súhlas s uspokojením klienta z prostriedkov Garančného fondu NARKS dáva predsedníctvo NARKS.

2.    Predsedníctvo NARKS udeľuje súhlas na uspokojenie klienta z prostriedkov Garančného fondu NARKS, ak prišlo k rozhodnutiu v sporovej veci zo strany Rozhodcovskej komisie NARKS v prospech klienta a člen NARKS nevykonal vo veci sporu nápravu podľa rozhodnutia predsedníctva NARKS, a to ani v náhradnom termíne.

3.    Klient môže byť uspokojený z prostriedkov Garančného fondu NARKS len v prípade, ak išlo o riadneho alebo podriadeného člena NARKS. Rozhodný je dátum potvrdenia prijatia sťažnosti v NARKS.

4.    Klient môže byť uspokojený z prostriedkov Garančného fondu NARKS len do výšky jeho pohľadávky voči členovi NARKS,  v jednom spore však maximálne vo výške 5.000 €.

5.    Na uspokojenia klienta z prostriedkov Garančného fondu NARKS nie je právny nárok.

6.    Udelenie súhlasu predsedníctva NARKS podľa bodu 1 tohto článku je podmienené postúpením pohľadávky klienta voči členovi NARKS, vyplývajúcej zo sťažnosti, na NARKS. Predsedníctvo NARKS môže určiť tretiu osobu, na ktorú bude táto pohľadávka postúpená. Pohľadávka bude postúpená na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej medzi klientom, ako postupcom, a NARKS alebo treťou osobou určenou predsedníctvom NARKS, ako postupníkom.

 

Čl.3

1.    Prostriedky Garančného fondu NARKS je možné použiť na uspokojenie klienta, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto Štatúte a Stanovách NARKS

2.    a zároveň klient má voči členovi NARKS jeden z nasledovných nárokov:

a.    nárok na vrátenie rezervačného poplatku na nehnuteľnosť (zálohy na nehnuteľnosť a pod.),

b.    nárok na zaplatenie, resp. vydanie zmluvnej pokuty vyplývajúcej z rezervačnej alebo sprostredkovateľskej zmluvy, ktorú prijala realitná kancelária, alebo

c.    nárok na vrátenie časti alebo celej provízie realitnej kancelárie zo sprostredkovateľskej zmluvy.

3.    Garančný fond NARKS nie je možné použiť na úhradu nárokov klienta vyplývajúcich zo sporov vo veci kúpnej ceny nehnuteľnosti, náhradu škody či ušlého zisku.

4.    Garančný fond NARKS nie je možné použiť na úhradu prevádzkových nákladov NARKS. Prostriedky Garančného fondu NARKS je možné použiť na úhradu prevádzkových nákladov samotného Garančného fondu NARKS.

5.    Garančný fond NARKS nie je možné použiť na uspokojenie pohľadávky člena NARKS voči klientovi alebo inej realitnej kancelárii.