Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

archeus-banner-spravny-cas-na-predaj-oprava.png

archeus-banner-kariera-realitny-makler-kresleny-banner.png

3d-prehliadky-banner-predavajuci.png

archeus-banner-najistejsia-hypoteka.png

archeus-banner-exkluzivny-ucet.png

archeus-banner-tiper.png

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou ARCHEUS Partners a.s. (ďalej len" ARCHEUS“).

 

a.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01.12.2010. Môže byť zmenený spoločnosťou ARCHEUS.

b.     Právnická alebo fyzicka osoba  podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami (realitná kancelária), ktorá je na základe zmluvy o uzatvorenej so spoločnosťou ARCHEUS.

c.     Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária ARCHEUS poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou ARCHEUS sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej realitnej kancelárie ARCHEUS.

d.     Príslušná realitná kancelária ARCHEUS spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou ARCHEUS.

e.     Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou ARCHEUS vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôrdo 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária ARCHEUS s klientom písomne nedohodne inak.

f.      Reklamáciu môže realitná kancelária ARCHEUS uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

g.     Pokiaľ realitná kancelária ARCHEUS uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách. 

h.     Pokiaľ realitná kancelária ARCHEUS uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. 

i.      Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária ARCHEUS dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

j.      Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie ARCHEUS na území Slovenskej republiky.