12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPOLOČNOSŤOU ARCHEUS PARTNERS A.S.

 

Prevádzkovateľom informačných systémov je obchodná spoločnosť ARCHEUS Partners a.s., so sídlom Konštantínova, 080 01 Prešov, IČO: 47531398, DIČ: 2023943394, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, odd. Sro, vložka č. 10467/P (ďalej len „prevádzkovateľ“) , e-mailová adresa centrala@archeus.sk, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.archeus.sk, na ktorých je zverejnená ponuka realít a služieb, a prostredníctvom ktorých môže klient kontaktovať prevádzkovateľa alebo uzavrieť dohodu o odoberaní aktuálnych informácií prostredníctvom emailu.

 

Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach www.archeus.sk (ďalej len „dotknutá osoba“).

 

Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie a poučenie o základných právach, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“).

 

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  1. zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  2. zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  3. povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  4. odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  5. poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
  6. prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
  7. prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  8. riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

 

Sprostredkovateľom informačných systémov prevádzkovateľa je obchodná spoločnosť ARCHEUS Partners a.s., so sídlom Konštantínova 12, 080 01 Prešov, IČO: 47531398, DIČ: 2023943394, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, odd. Sro, vložka č. 10467/P. Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté prevádzkovateľovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt budú v zmysle ust. §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. spracovávané v informačnom systéme na účel plnenia predmetu zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom a dotknutou osobou, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na jej plnenie.

 

V prípade, že dotknutá osoba udelí dobrovoľný súhlas so zasielaním noviniek, osobné údaje takejto dotknutej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa, budú na účel zasielania aktuálnych informácií o novinkách a akciách prevádzkovateľa prostredníctvom newslettera, spracovávané v informačnom systéme – marketing na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovávaním osobných údajov na účel uvedený v prvej vete tohto odseku tak, že čas platnosti takéhoto súhlasu je na dobu neurčitú od jeho udelenia dotknutou osobou alebo od opätovného udelenia súhlasu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek počas platnosti súhlasu podľa tohto odseku odvolať tento svoj súhlas so spracovávaním jej osobných údajov a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že vždy oznámi prevádzkovateľovi pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto v zmysle ust. §29 zákona č. 18/2018 Z.z. poskytuje dotknutej osobe informácie a poučenie o základných právach, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov:

 

1. osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v prípade potreby poskytnuté tretím stranám, ktorými sú:

 

a. právny zástupca prevádzkovateľa – v prípade vypracovania kúpnopredajných zmlúv alebo zmlúv podobného charakteru

 

b. bankové inštitúcie – v prípade spracovávania žiadostí o poskytnutie hypotekárneho úveru výlučne v spolupráci s hypotekárnym špecialistom prevádzkovateľa

 

c.  finančné inštitúcie (finanční sprostredkovatelia) - za účelom sprostredkovania finančných produktov

 

2. osobné údaje dotknutej osoby spracovávané prevádzkovateľom v informačnom systéme nebudú v žiadnom prípade zverejňované na webových stránkach prevádzkovateľa ani na sociálnych sieťach, s výnimkou mena (iniciálov), ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne sprostredkovateľovi prostredníctvom formuláru – referencie na služby sprostredkovateľa.

 

Prevádzkovateľ ďalej týmto poučuje dotknutú osobu o jej právach (ostatné práva dotknutej osoby sú uvedené v ustanovení §19-21 zákona č. 18/2018 Z.z.). Dotknutá osoba má právo vyžadovať od prevádzkovateľa najmä:

 

a) preukázanie totožnosti osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti tejto osoby k prevádzkovateľovi hodnoverným dokladom,

 

b) potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané,

 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme;

 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

f) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 

h) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva, ktoré má voči prevádzkovateľovi:

 

a) písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo

 

b) ak vec neznesie odklad osobne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo

 

c) u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo písm. b) tohto odseku, ktorý je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

V prípade podania žiadosti elektronickou poštou je dotknutá osoba povinná doručiť ju prevádzkovateľovi písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorou sa spravuje uchovávanie osobných údajov.

 

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

 

Dotknutá osoba má právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z. môže uplatniť blízka osoba (v zmysle Občianskeho zákonníka). Dotknutá osoba má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené vyššie v tejto informácii alebo v príslušných právnych predpisoch.

 

Prečítajte si poučenie o právach dotknutej osoby.

 

Webová stránka www.archeus.sk využíva cookies.

 

Čo sú Cookies?

Cookies sú súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia pri návšteve akejkoľvek internetovej stránky. Tieto súbory sú uložené v pamäti vášho zariadenia a obsahujú informácie o webstránke. Pri opätovnej návšteve rovnakej stránky sa cookies súbory pošlú prostredníctvom prehliadača stránke, ktorá ich vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už túto stránku navštívili.

Súbory cookies uľahčujú prezeranie stránky, vďaka nim si prehliadač vie zapamätať heslá alebo iné informácie, ktoré ste na stránke vkladali. Stránka sa tak vie prispôsobiť vašim potrebám. 

Existujú dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým stránku nezavriete. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete. Využívame aj cookies tretích strán ako je Google alebo Facebook, bez čoho dnes prakticky žiaden web nemôže existovať. Tieto súbory cookies nám slúžia na monitorovanie návštevnosti stránky. Keďže cookies sú takisto osobným údajom, môžete si ich ukladanie vypnúť vo svojom prehliadači.

 

Cookies, ktoré využívame, nepoškodzujú váš počítač.