12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Daň z nehnuteľnosti 2023

dan z nehnutelnosti 2023_informacie.jpg

16.01.2023 09:05

Ak ste v roku kúpili alebo predali nehnuteľnosť, máte do konca januára 2023 povinnosti voči obci. Podali ste už priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Kedy podávam priznanie k dani z nehnuteľnosti?

V prípade, že ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, musíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Podávate ho prvý rok, odkedy ste sa stali vlastníkom. Oznámite tak obci, že ste sa stali vlastníkom konkrétnej nehnuteľnosti a na základe tohto priznania vám obec každoročne vyrubí daň z nehnuteľnosti. Pre určenie povinnosti podať daňové priznanie je rozhodujúca zmena stavu na liste vlastníctva v období od 2.1. 2022 – 1.1.2023.

V prípade viacerých vlastníkov nehnuteľnosti podáva priznanie každý spoluvlastník nehnuteľnosti do výšky vlastneného podielu. V prípade, že sa určí zástupca všetkých spoluvlastníkov, stačí, ak priznanie podá iba zvolený zástupca za všetkých. Túto skutočnosť ale uvedie v príslušnom daňovom priznaní. V prípade 2 vlastníkov nehnuteľností, ktorí sú manželia, podáva priznanie iba jeden z manželov.

Správcom dane je obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Priznanie k dani preto podávate na úrade mesta/obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť, nie v mieste vášho trvalého pobytu / bydliska.

 

V tlačive dani z nehnuteľnosti máte na výber niekoľko druhov priznania.

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku
  • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti: vypĺňate, ak priznaním uvádzate, že vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo
  • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť aj príslušné dokumenty preukazujúce zmeny na nehnuteľnosti (kópiu vkladu na kataster, rozhodnutie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie a pod.). Niektoré obce a mestá umožňujú podať priznanie aj elektronicky.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra roku, v ktorom daňovník predal nehnuteľnosť alebo ukončil nájom či užívanie nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať na miestnom úrade do 31. januára 2023. V ďalších zdaňovacích obdobiach už priznanie nepodáva (ak nedošlo k nejakej zmene) a obec mu každoročne doručí oznámenie o dani. Samotné zaplatenie dane je daňovník povinný uskutočniť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubenej dani. Do tejto lehoty je možné sa proti rozhodnutiu aj odvolať.

 

Dedenie a vydraženie

Špecifickým prípadom pre podanie daňového priznania je skutočnosť, ak sa vlastníkom nehnuteľnosti stal daňovník na základe dedičského konania alebo vydražením nehnuteľnosti. Daňová povinnosť v takom prípade vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia resp. v ktorom sa vydražiteľ stal majiteľom nehnuteľnosti. Daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti je typom miestnej dane a platí sa každoročne za aktuálny rok. (Daň zaplatená v januári 2023 je tak daň pre rok 2023, nie rok 2022). Predmetom tejto dane je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Výška tejto dane nie je pevne určená, určuje si ju každá obec v platnom nariadení o výške dane. V tomto nariadení nájdete aj informácie o prípadoch zníženia či oslobodenia od dane.

Zaplatiť daň z nehnuteľnosti je povinný každoročne každý daňovník, ktorý je vlastníkom alebo správcom, nájomcom či iným užívateľom nehnuteľnosti zapísanom v katastri nehnuteľnosti a to za dané zdaňovacie obdobie (od 2.1.2022 - 1. 1.2023)  

Daň z nehnuteľnosti môže byť znížená alebo od nej môže byť daňovník oslobodený na základe rozhodnutie obce, ktorá je správcom dane z predmetnej nehnuteľnosti.

 

Vypĺňanie tlačiva - povinné je vyplniť žltú časť a k nej pridávate oddiel podľa toho, akej nehnuteľnosti sa priznanie týka.

dan-z-nehnutelnosti-stiahnutie-tlaciva.jpg

 

Autor: Mgr. Lenka Kavuľová, Zdroj: slovensko.sk

Návrat na výpis