12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Daň z nehnuteľnosti 2024

priznanie k dani z nehnutelnosti 2024.jpg

11.01.2024 13:15

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? Do 31. januára 2024 máte voči obci alebo mestu, v ktorom sa predmetná nehnuteľnosť nachádza povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti slúži na oznámenie príslušnej obci, že sa vo vlastníctve nehnuteľnosti udiali zmeny a mení sa platca dane. V tomto priznaní nevypočítavate výšku dane – to za vás urobí príslušné mesto alebo obec a jej vyrubenie vám doručí poštou.

Ak sa počas roka 2023 na nehnuteľnosti neudiali žiadne zmeny, ktoré sa zapísali aj do katastra, povinnosť podávať daňové priznanie nemáte. Platí to priznanie, ktoré ste podávali naposledy a na základe toho vám obec/mesto vypočíta daň. Medzi zmeny na nehnuteľnosti patrí nielen zmena vlastníka (kúpou, dedením, darovaním či dražbou), ale napríklad úprava výmeru pozemku či výmery stavby napríklad v prípade prístavby. Zmenou je aj získanie stavebného povolenia, čím sa mení druh pozemku.

 

Kedy podávam priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať vtedy, ak sa predchádzajúci rok udiali na nehnuteľnosti zmeny. Najčastejšie sa to týka zmeny vlastníctva.

Kupujúci:

Priznanie podáva kupujúci, t.j. nový majiteľ nehnuteľnosti, ktorý sa v čase od 2.1.2023 do 1.1.2024 vrátane stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo sa v tomto čase na nehnuteľnosti udiala zmena. Rozhodujúci je v tomto prípade dátum zápisu do listu vlastníctva na katastri, nie podpis kúpnej zmluvy. V prípade, že je nových vlastníkov viac, podáva každý vlastník priznanie k dani do výšky spoluvlastníckeho podielu. Môže sa tiež určiť zástupca, ktorý podá priznanie za všetkých. Ak sú majiteľmi nehnuteľnosti manželia, stačí, ak priznanie podá jeden z dvojice. V daňovom priznaní označí daňovník položku Priznanie.

Predávajúci:

Zánik daňovej povinnosti napr. pri predaní nehnuteľnosti oznamuje aj daňovník, ktorý už ku dňu 31.12.2023 vrátane nebol vlastníkom nehnuteľnosti. V daňovom priznaní označí možnosť Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa netýka iba vlastníkov, ale aj správcov, nájomcov či užívateľov nehnuteľností, ktorí sú zapísaní na liste vlastníctva.

 

V tlačive dani z nehnuteľnosti máte na výber niekoľko druhov priznania.

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku
  • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti: vypĺňate, ak priznaním uvádzate, že vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo
  • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť aj príslušné dokumenty preukazujúce zmeny na nehnuteľnosti (kópiu vkladu na kataster, rozhodnutie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie a pod.). Niektoré obce a mestá umožňujú podať priznanie aj elektronicky.

Daňové priznanie sa podáva na úrade miestnej obce alebo mesta, v ktorom sa predmetná nehnuteľnosť nachádza, teda to nemusí byť v lokalite vášho trvalého bydliska. Napr. ak žijete v Košiciach, ale kúpite nehnuteľnosť v Bratislave- Ružinove, priznanie podávate na Mestskom úrade Bratislava – Ružinov. To isté platí aj pri podávaní priznania na zánik daňovej povinnosti. Termín pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je 31. január 2024. Obec následne doručí daňovníkovi oznámenie o vyrubenej dani. Samotné zaplatenie dane je daňovník povinný uskutočniť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubenej dani, ak daň nepresiahne výšku 33 000€. Do tejto lehoty je možné sa proti rozhodnutiu aj odvolať. V prípade vyššej dane je splatnosť možná rozdelením do 2 rovnakých splátok. Daň z nehnuteľnosti sa platí na číslo bankového účtu, ktoré nájde daňovník v doručenom rozhodnutí.

Daň z nehnuteľnosti je daňou, ktorá sa platí na aktuálny rok, nie za predchádzajúci. V roku 2024 si tak zaplatíte daň na rok 2024 a teda aj v prípade, že nehnuteľnosť napr. v marci predáte, daň bude pre nového majiteľa zaplatená na zvyšných 9 mesiacov.

 

Dedenie a vydraženie

Špecifickým prípadom pre podanie daňového priznania je skutočnosť, ak sa vlastníkom nehnuteľnosti stal daňovník na základe dedičského konania alebo vydražením nehnuteľnosti. Daňová povinnosť v takom prípade vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia resp. v ktorom sa vydražiteľ stal majiteľom nehnuteľnosti. Daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Čo zahŕňa daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti sa delí na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Výška dane za jednotlivé typy nehnuteľností nie je rovnaká na celom Slovensku, ale sadzbu dane si môžu upraviť jednotliví správcovia dane, pričom sú limitovaní zákonom o miestnych daniach. Napr. v Bratislave zaplatíte väčšie dane ako napr. v Humennom. V roku 2023 viaceré obce a mestá na Slovensku zvyšovali dane z nehnuteľnosti. Preto aj keď ste daňové priznanie nepodávali, pravdepodobne zaplatíte tento rok na dani viac.

 

Oslobodenie alebo úľava na dani

Od dane z nehnuteľnosti môžete byť rozhodnutím správneho úradu aj oslobodení od platenia dane. A to v prípade, že je od dane oslobodená samotná nehnuteľnosť. Sú to napríklad nehnuteľnosti vlastnené cirkvou, verejnými vysokými školami či nehnuteľnosti slúžiace na vzdelávacie a výskumné účely a pod. Získať úľavu na dani môžete napríklad ako osoba v hmotnej núdzi, osoba nad 62 rokov, či ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Vypĺňanie tlačiva - povinné je vyplniť žltú časť a k nej pridávate oddiel podľa toho, akej nehnuteľnosti sa priznanie týka.

dan-z-nehnutelnosti-stiahnutie-tlaciva.jpg

 

Zdroj: podnikajte.sk

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.