12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Na čo všetko potrebujete stavebné povolenie? A kedy stačí ohlásenie?

povolenie na plot.jpg

16.06.2020 16:30

Na nový betónový plot okolo domu netreba stavebné povolenie, vystačíte s ohlásením.Keď však chcete stavať betónový múrik na pozemku bez hlavnej stavby, vtedy už povolenie potrebujete. Pozrite si ďalšie príklady z praxe.

Pri ktorých stavbách sa nezaobídete bez stavebného povolenia a kedy vám stačí len ohlásenie? Odborníci radia, ktoré faktory sú rozhodujúce.

 

Pri obydliach a neštandardných stavbách sa vyskytujú rôzne okolnosti, od ktorých závisí fakt, či na ne potrebujete od úradov stavebné povolenie, alebo ich stačí len ohlásiť. Medzi rozhodujúce faktory patrí napríklad napojenie objektu na siete alebo ukotvenie na zemi.

 

Záhradný bazén

Pokiaľ ide o záhradný bazén zapustený do zeme, ak jeho výmera na pozemku nepresahuje 25 m2, považuje sa za drobnú stavbu a postačí iba ohlásenie stavebnému úradu. Ak by to bolo viac než 25 m2, tak v tom prípade by to nebola drobná stavba, ale už riadna stavba, na ktorú by sa vyžadovalo stavebné povolenie.

 

Murovaný plot

Situácia závisí od toho, či ide o stavbu úplne nového plota, alebo o stavbu plota na mieste, kde je už pôvodný plot. Pri jeho výmene, pokiaľ sa zachová pôvodná línia, nie je potrebné ani stavebné povolenie, ani ohlásenie stavebnému úradu. Ak však ide o stavbu úplne nového plota, vyžaduje sa ohlásenie stavby, pretože oplotenie sa považuje podľa zákona za drobnú stavbu.

 

Letný altánok

Fakt, či naň potrebujete stavebné povolenie, je právne trocha komplikované, lebo ani prax stavebných úradov a súdy tu nie sú jednotné. Celkove – aj s poukázaním na posledné rozhodnutia súdov – platí, že aj keby altánok nebol pevne spojený so zemou, ale je pripojený na elektrinu i vodu, vyžaduje stavebné povolenie. Ak by so zemou nebol pevne spojený a nebol ani napojený na siete, povolenie sa nevyžaduje.

 

Betónový mostík

Betónový mostík medzi domom a vozovkou slúži ako súčasť domu či inej hlavnej stavby, a preto je rovnako ako ostatné stavby len drobnou stavbou. Ak si chce niekto zhotoviť takýto mostík, postačí ho len ohlásiť na stavebnom úrade. Betónový mostík je stavbou pevne spojenou so zemou.

 

Karavan

Prípad karavanu a jeho odlíšenie od mobilného domu je jednoznačne špecifikované v tom, že karavan je cestné vozidlo a spravuje sa zákonom o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách, teda berie sa ako motorové vozidlo, a nie ako dom. Naproti tomu mobilný dom určite nie je motorové vozidlo, berie sa ako stavba na bývanie.

 

Dom na strome

Pri dome na strome závisí od toho, či je nejako kotvený na zemi a napojený na siete alebo nie. Ak bude ukotvený na zemi, vyžaduje sa stavebné povolenie. Rovnako sa však vyžaduje aj vtedy, ak bude napojený na siete, hoci by to bola len elektrina.

 

Hausbót

V tomto prípade sa rozhoduje podľa zákona o vnútrozemskej plavbe – ide o povolenie státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavoch. Neberie sa to ako stavba, ale ako plavidlo, o povolení jeho státia by mal rozhodnúť daný dopravný úrad. Ak však ide o hausbót, ktorý nie je klasické plavidlo, ale je pevne spojený so zemou a súšou a napojený na siete, tu už zrejme je potrebné klasické stavebné povolenie, keďže je možné považovať ho za stavbu.

 

Predajné stánky

Dnešná legislatíva v takýchto prípadoch nestanovuje, že potrebujete na ne stavebné povolenie, nepotrebujete ani ohlásenie stavby. Všeobecne to platí pre krátkodobé prenosné zariadenia, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu alebo na osvetlenie budov.

 

Letná kuchyňa

Posúdenie tohto prípadu možno vzťahovať na ustanovenia zákona, v ktorých sa vymenúva, kedy nepotrebujete stavebné povolenie, ale stačí len ohlásenie stavby, čo je jednoduchšie. Sú to drobné objekty, ktoré definuje zákon ako prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška päť metrov. Ide o letné kuchyne, kôlne, práčovne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobných zvierat, sauny, úschovne bicyklov a kočíkov, čakárne či stavby športových zariadení.

 

Mobilný dom

Je to podobný prípad ako altánok. Rozhodnutia súdov sa prikláňajú k tomu, že pokiaľ je dom riadne napojený na inžinierske siete, teda na elektrickú energiu, kanál či vodovod, vyžaduje sa riadne stavebné povolenie. A to napriek tomu, že nejde o stavbu pevne spojenú so zemou, napríklad pri mobilnom dome na kolieskach. Prax jednotlivých stavebných úradov je však v tomto smere rôzna.

 

Prístrešok na autá

Keďže prístrešky na autá majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, platí, že neovplyvňujú životné prostredie a na ich zriadenie nie je potrebné stavebné povolenie. Prístrešok však musí mať zároveň maximálne 25 m2 a výšku päť metrov. Na stavbu prístreška na autá je potrebné, aby stavebník takúto drobnú stavbu ohlásil príslušnému stavebnému úradu. Stavebný poriadok však pozná aj inštitút rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa stavebného poriadku, ak by prístrešok na autá nebol drobnou stavbou, bolo by potrebné, aby stavebník v stavebnom konaní doložil i rozhodnutie o umiestnení stavby. Tento dokument slúži na určenie podmienok na umiestnenie stavby a obsahuje požiadavky na obsah projektovej dokumentácie alebo čas platnosti rozhodnutia.

 

Suchá latrína

Je to drobná stavba, pri ktorej je potrebné ohlásenie príslušnej obci podľa miesta, kde sa stavba nachádza, pretože stavebným úradom je obec. Pri postavení latríny nie je potrebné mať stavebné povolenie. Zopakujme, že stavebný zákon explicitne určuje, že stavebný úrad pri drobných stavbách vyžaduje len ohlásenie bez vydania stavebného povolenia. Potrebu ohlásenia zdôvodňuje stavebný úrad tým, že drobné stavby plnia len doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň nemôžu ovplyvniť životné prostredie. Na postavenie suchej latríny však môžu reagovať susedia, a preto by ste ju mali umiestniť tak, aby nedochádzalo k nadmernému tieneniu alebo vzniku iných imisií, v tomto prípade v podobe zápachu. Mohol by prekračovať mieru primeranú pomerom a mohlo by prísť k susedským sporom. Žiadny predpis pri drobnej stavbe síce neupravuje, ako ďaleko sa má postaviť od susedného pozemku, je však určite vhodnejšie nepoškodzovať susedov žiadnym neprimeraným spôsobom.

 

ZDROJ: advokát Martin Vasiľ, Advokátska kancelária Vasiľ, Šimonovič & partners

 

Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie, a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku šesť metrov, šírku 2, 5 metra a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 štvorcových metrov a výšku 4,5 metra,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako tri štvorcové metre.

Čo je stavba

Stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov. Je pevne spojená so zemou, prípadne jej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

 • spojenie pevným základom
 • upevnenie strojovými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu
 • ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe
 • pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia
 • umiestnenie pod zemou

 

Zdroj: Stavebný zákon

 

Zdroj článku: hnonline.sk

 

 

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.