12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Pohyb s majetkom vám oznámi mail alebo esemeska

smska zmena v katastri.jpg

25.10.2018 13:06

Novinky v službách e-katastra.

Sledovať v e-katastri, komu patrí susedný dom či pozemok, teda vyhľadávať v ňom nielen údaje o svojom vlastníctve, ale aj dáta iných osôb, je u nás bezplatné. V zahraničí sa za ne spravidla platí, hovorí predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Mária Frindrichová.

 

Táňa Rundesová:

V novom katastrálnom zákone je noviniek pomerne dosť. Ktoré spomedzi nich považujete vy osobne za najprínosnejšie?

M.F.: Medzi najdôležitejšie zmeny platné od októbra radím najmä tri. Je to zavedenie evidovania cien nehnuteľností, precizovanie podmienok na zápis práv k stavbám do katastra a tiež zavedenie evidovania určitých údajov o rodinných domoch, bytoch a nebytových priestoroch v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra.

 

T.R.: Hovoríte "určité údaje". Ktoré to sú napríklad?

M.F.: Je to napríklad údaj o konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu, o počte podlaží rodinného domu alebo bytového domu. Túto úpravu sme formulovali spolu s ministerstvom financií. Úrad geodézie inicioval aj zmenu zákona o geodézii a kartografii, ktorá umožňuje poskytovať ortofotomozaiku bezodplatne všetkým používateľom, keďže patrí medzi prioritné datasety, ktorých poskytovanie očakáva odborná a laická verejnosť vo forme otvorených údajov.

 

T.R.: Čo je medzi novinkami také, čím sme predbehli napríklad český kataster alebo sme sa vyrovnali úrovni katastrov západných krajín?

M.F.: Evidovanie nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam v katastri má v každom štáte svoje špecifiká, ktoré sú dané historickým vývojom v tej-ktorej krajine. Novela katastrálneho zákona reagovala na požiadavky slovenskej verejnosti a aktuálne otázky týkajúce sa našej katastrálnej praxe.

 

T.R.: Ako je to vo svete s bezplatnosťou nahliadania do katastra? Sú služby umožňujúce prístup k údajom katastra aj v iných vyspelých krajinách prevažne bezplatné?

M.F.: Pokiaľ je nám známe, prehliadanie údajov katastra prostredníctvom internetových portálov je v zahraničí spravidla spoplatnené – okrem prehliadania údajov o vlastnej nehnuteľnosti. Takáto právna úprava existuje napríklad v Maďarsku alebo v Estónsku.

 

T.R.: Novela od októbra ustanovila novinku, že pri chybách o predmete katastra dostal úrad geodézie kompetenciu rozhodovať na centrálnej úrovni. Tým sa táto kompetencia odňala okresným úradom. Kto dá podnet, aby o nich rozhodol váš úrad?

M.F.: Od októbra náš úrad rozhoduje pri pochybnostiach, či je určitá stavba predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. Túto zmenu motivovala snaha úradu zjednotiť evidovanie stavieb v katastri na celom území Slovenska. Práve centrálne rozhodovanie zabezpečí, aby sa určité druhy stavieb evidovali jednotne alebo, naopak, v katastri neevidovali. Doterajšie predpisy jednoznačne neupravovali, ktoré inžinierske a drobné stavby sa budú v katastri evidovať. Spôsobovalo to rôzny prístup jednotlivých okresných úradov – katastrálnych odborov – v ich evidencii. Podnet na rozhodnutie úradu dá okresný úrad – jeho katastrálny odbor.

 

T.R.: Váš úrad teda bude mať čosi ako právo veta pri určovaní, či ide o predmet evidovania v katastri alebo nie. V akých prípadoch sa môže stať, že to nepôjde dokopy so Správnym poriadkom?

M.F.: Rozhodnutia úradu geodézie o tom, či určitý druh stavby je alebo nie je predmetom evidovania v katastri, budú zverejnené na webovej stránke úradu a v dôsledku toho budú prístupné verejnosti. V prípade vyššie uvedeného rozhodovania sa nebude uplatňovať správny poriadok, keďže v tomto rozhodovaní nejde o rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Zmena právnej úpravy bola motivovaná tým, že v minulosti sa vyskytli prípady, keď určitý druh stavby niektoré okresné úrady – katastrálne odbory považovali za predmet evidovania, avšak iné nie.

 

T.R.: Mohli by ste uviesť príklad z praxe, keď napríklad Správny poriadok nariaďoval niečo iné, čo úrad geodézie svojím rozhodnutím "prebil"?

M.F.: Napríklad jeden okresný úrad evidoval v katastri nehnuteľností bazén a v inom okresnom úrade tento druh stavby odmietli zapísať s tým, že táto stavba nie je predmetom evidovania v katastri.

 

T.R.: Ako sa v súvislosti so skrátením niektorých lehôt v katastrálnom konaní zmenili poplatky?

M.F.: Novela katastrálneho zákona skracuje lehotu na výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností na päť pracovných dní. V súvislosti s týmto skrátením lehoty sa správny poplatok nevyberá.

 

T.R.: Novela zaviedla možnosť sledovania zmien na liste vlastníctva. Kto, teda aká inštitúcia to má sledovať?

M.F.: Službu sledovanie zmien prevádzkuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, ktorý je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho úradu.

 

T.R.: Ako vyzerá táto služba, čo ak si ju chce niekto objednať, ako sa má prihlásiť?

M.F.: V septembri rozšíril úrad geodézie prostredníctvom portálu Elektronické služby katastra nehnuteľností – známy pod skratkou ESKN – svoje možnosti o novú službu "sledovanie zmien v katastri". Je spustená v overovacej prevádzke a umožní registrovaným používateľom sledovať zmeny urobené v údajoch katastra počas zvoleného časového obdobia. Služba má informovať vlastníkov nehnuteľností či iné oprávnené osoby o tom, že v katastri nastala na sledovanej nehnuteľnosti zmena. Hlavným cieľom je zvýšiť ochranu vlastníckych práv zapísaných v katastri.

 

T.R.: Keď si ju niekto objedná, aký z toho bude výsledok?

M.F.: Aktivovaná služba mu bude na ním zadaný mail alebo mobil automaticky posielať informácie o tom, ak na jeho sledovanej nehnuteľnosti v katastri nastane zmena.

 

T.R.: Čo sa rozumie pod takouto zmenou?

M.F.: Rozumie sa tým upozornenie, že jeho právnych vzťahov v katastri sa dotkla určitá zmena pôjde napríklad o vyznačenie plomby, vykonanie vkladu, vykonanie záznamu či zápis poznámky. Služba sa viaže na aktualizáciu súboru informácií katastra. Zatiaľ prebieha v overovacej prevádzke denne počas pracovných dní. Žiadosť o poskytnutie služby treba zaslať prostredníctvom portálu Elektronické služby katastra nehnuteľností, platí sa podľa podmienok zverejnených na webe Výskumného ústavu geodézie a kartografie. Štátne orgány, polícia, prokuratúra, obce, VÚC a Sociálna poisťovňa majú službu bezplatne.

 

Aktivovaná služba vám bude na zadaný mail alebo mobil automaticky posielať informácie o tom, ak na vašej sledovanej nehnuteľnosti v katastri nastane zmena.

 

Zdroj: hnonline.sk

Návrat na výpis