12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Vlastníctvo majetku vydržaním prechádza z právomoci notárov na súdy

vlastnictvo pozemkov vydrzanim.jpg

02.09.2022 15:12

Od 1. mája 2022 nadobudla účinnosť novela zákona Civilného mimosporového poriadku z januára 2022, ktorou sa zaviedol osobitný typ súdneho konania, konkrétne konanie o potvrdení vydržania. Najdôležitejšou zmenou v tejto novele je zmena agendy, ktorá prechádza z notárov do právomoci súdov.

Výsledkom tejto zmeny má byť aj zabezpečenie väčšej správnosti v rozhodnutiach a zamedzenie krádežiam majetkov od skutočného vlastníka. V dobe, kedy potvrdenie o vydržaní vydávali notári (od roku 1987), vydali približne 400-tisíc osvedčení, napadnutých však nebolo ani 0,5% právnych vzťahov založených na základe osvedčení od notára.

 

Vlastnícke právo k hnuteľnému aj nehnuteľnému majetku možno nadobudnúť aj vydržaním. Ide o spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, kedy má držiteľ nepretržite v oprávnenej držbe predmet spôsobilý na vydržanie a to po dobu min. 10 rokov ( v prípade hnuteľných vecí min. 3 roky). Z oprávneného držiteľa sa po uznaní stáva vlastník. Výnimkou sú veci, ktoré nemôžu byť vlastnené alebo veci, ktorých vlastníkom musí byť štát alebo štátom určené právnické osoby. Ide napr. o prírodné bohatstvo – nerastné suroviny, pramene, jaskyne a pod. Za oprávnenú držbu sa považuje nakladanie s vecou ako s vlastnou.

 

Pri žiadosti o vydržaní je potrebné podať návrh na súd a to v obvode, v ktorom sa nachádza predmetná nehnuteľnosť. Návrh podáva osoba, ktorá si nárokuje na vlastníctvo. V návrhu sa opisuje skutočnosť, z ktorej vyplýva, ako navrhovateľ splnil podmienky pre nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti. Aká bola doba vydržania, oprávnenosť a nepretržitosť. Do doby vydržania sa ráta aj doba, počas ktorej mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. K návrhu je potrebné doložiť dôkazy potvrdzujúce osvedčované skutočnosti a všetky listiny sa musia zapísať do katastra.

 

Po začatí konania súd vyzýva prostredníctvom vyzývacieho uznesenia všetky osoby, ktorých práva môže byť dotknuté, aby uplatnili svoje námietky voči konaniu. Ak sú námietky dôvodné, súd návrh zamietne. Ak námietky podané neboli alebo boli zamietnuté, súd vydržanie potvrdí. Lehota na uplatnenie námietok nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia. Poplatok za začatie konania je 99,50€, v tejto sume nie sú započítané prípadné náklady na advokáta.

 

Podľa novely zákona je povinnosťou zverejniť informácie o každom súdnom návrhu a týmto spôsobom aj informovať dotknuté osoby. Nie je tak už možné potvrdiť vydržanie iba na základe jednostranného vyhlásenia. Po zverejnení informácie o tom, že niekto chce niečo vydržať, môžu dotknuté osoby podávať námietky. Dotknutými osobami môžu byť napríklad osoby zapísané v katastri ako vlastníci alebo osoby, ktoré majú v katastri zapísané vecné právo k nehnuteľnosti či fyzické alebo právnické osoby, ktorých vecné právo k nehnuteľnosti môže byť vydržaním dotknuté.

V prípade nespokojnosti s rozhodnutím je možné domáhať sa vlastníckeho práva žalobou na súde. Je potrebné preukázať, že žalobca nemohol uplatniť námietky v mimosporovom konaní.

 

Podmienky vydržania:

Aby mohla osoba nadobudnúť do vlastníctva nehnuteľnosť dlhodobým užívaním, musí byť spôsobilý subjekt (osoba), ale aj predmet vydržania (nehnuteľnosť). Spôsobilou je osoba vtedy, ak môže nadobudnúť vlastnícke právo. Subjektom teda môže byť ako fyzická a právnická osoba, tak aj štát. Držba musí byť oprávnená a dobromyseľná. Doba držby v prípade nehnuteľnosti musí byť aspoň 10 rokov. Účelom vydržania je zjednotenie faktického stavu so stavom právnym. T.j. oprávnený držiteľ sa domnieva, že je vlastníkom nehnuteľnosti, pričom právne nie je. T.j. Ak sa osoba stará o nehnuteľnosť s vedomím, že nie jej vlastníkom (napr. deti sa starajú o rodičovskú nehnuteľnosť), nie je možné nehnuteľnosť vydržať. Vydržaním možno nadobudnúť nehnuteľnosť do podielového aj bezpodielového vlastníctva.

 

Zdroj: hnonline.sk

Zdroj obázku: pexels.com

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.